இந்தியா vs இங்கிலாந்து: ஜெய்ஸ்வால் முன்னுரிமை சென்ற தமிழக வீரர்

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு இடையிலான டெஸ்ட் மேட்சின் திரும்பம் மிகுந்ததாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மேட்சில் இரட்டை சதம் அடித்த ஜெய்ஸ்வால் அருகில் முதல் சதம் போட்டியில் நடந்த வேளைகளை மீண்டும் சுட்டி விட்டுள்ளார்.

Read More